slide1 slide2 slide3

Jogi nyilatkozat


Tisztelt látogatónk!

A weboldal fenntartója a
www.pozsgaihidraulika.hu
www.pozsgaihidraulika.com
www.pozsgaihidraulika.eu
weboldal(aka)t és hozzákapcsolódó e-mail-eket (az egész dokumentumban: weboldal) a Pozsgai Hidraulika Kft (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 15.) (a továbbiakban: Pozsgai Hidraulika Kft) üzemelteti.


Adatvédelem:
Ön a weboldalt ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia, azonban a weboldal meghatározott részeinél (e-mail küldés, hírlevél, regisztráció) szükség van az Ön adataira. Önt az e-mail küldés során arra kérjük, hogy részünkre valós információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minõsülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelezõ, míg más adatok (pl. Cím, Telefon és/vagy fax) megadása az e-mail küldésnek nem elõfeltétele.
A Pozsgai Hidraulika Kft mint adatkezelõ, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény elõírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani. Az e-mail küldés, regisztráció és telephelyünkön történt vásárlása és/vagy érdeklõdése, ajánlatkérése, megrendelése során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetõvé.
A weboldal megtekintésével Ön és a Pozsgai Hidraulika Kft távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot. Az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez a Pozsgai Hidraulika Kft részérõl fokozott ellenõrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. A Pozsgai Hidraulika Kft az adatvédelmi jog hatályos elõírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minõsüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetõvé tevõ szolgáltatókra is vonatkozik, akik a tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kötelesek kezelni. A Pozsgai Hidraulika Kft bármikor rendelkezésére áll, hogy az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Pozsgai Hidraulika Kft személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelõen jár el, kérjük haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekû bejelentõvel azonos jogi védelem illeti meg.
Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértõ módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a weboldal használata során kárt okozott, a Pozsgai Hidraulika Kft az ebbõl eredõ kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebbõl eredõ követeléssel szemben a Pozsgai Hidraulika Kft-t megóvni és azokat viselni. A Pozsgai Hidraulika Kft ilyen esetben minden tõle telhetõ segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértõ személy személyazonosságának megállapítása céljából.
A weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használhatnak - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén és/vagy memóriájában tárolódnak, - adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngészõprogramjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem mûködnek tökéletesen, illetve elõfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információt a www.cookiecentral.com címen találhat.)


A weboldal tartalma és linkelése:
A weboldalon található tartalom a Pozsgai Hidraulika Kft szellemi tulajdonát képezi és a Pozsgai Hidraulika Kft elõzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A weboldal egyes részeit Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a továbbhasználatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történõ tárolására, letölthetõvé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történõ hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektõl eltérni csak a Pozsgai Hidraulika Kft-vel kötött írásbeli szerzõdés alapján és kizárólag a Pozsgai Hidraulika Kft-vel szerzõdõ fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a Pozsgai Hidraulika Kft a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti.
Amennyiben Ön a saját weboldalán a weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást, (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következõ feltételek betartása mellett teheti meg:
- a Link kizárólag a weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;
- a Linkelõ weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a Pozsgai Hidraulika Kft javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;
- a Linkelõ weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Pozsgai Hidraulika Kft és a Linkelõ weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Pozsgai Hidraulika Kft-ról;
- a Linkelõ weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértõ tartalmat. Ezen szabályoktól eltérni csak a Pozsgai Hidraulika Kft-vel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttmûködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak a Pozsgai Hidraulika Kft-vel szerzõdõ fél jogosult.
A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Pozsgai Hidraulika Kft jogosult lesz a weboldalra mutató Link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.


Felelõsség kizárása:
A weboldalak tartalma beleértve a hírleveleket is kizárólag tájékoztató jellegû, a weboldalon és hírlevelekben hozzáférhetõ tartalom (ideértve a weboldal mûködése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekbõl eredõ közvetlen vagy közvetett károkért - a Pozsgai Hidraulika Kft felelõsséget nem vállal. A weboldalon nyújtott tanácsadási szolgáltatások kizárólag figyelemfelkeltõek és nem teljes körûek és azok bármilyen következményeiért a Pozsgai Hidraulika Kft és a tanácsadást végzõ személyek semmilyen felelõsséget nem vállalnak. Üzleti vagy egyéb döntései meghozatala elõtt a weboldal használatán túl - konzultáljon szakértõinkkel. A weboldalon nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag az Ön felelõsségére és kockázatára történik. A weboldalak harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. Amennyiben a Pozsgai Hidraulika Kft tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról. Ezen felül a Pozsgai Hidraulika Kft az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelõsséget nem vállal.


Védjegyekhez és szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogok:
A pozsgaihidraulika.hu, a pozsgaihidraulika.com, valamint a pozsgaihidraulika.eu domain nevek a Pozsgai Hidraulika Kft javára bejegyzett domain nevek. Ezen jogvédett név vagy hozzá a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történõ bármilyen használata a Pozsgai Hidraulika Kft jogait sérti, melynek elhárítása és a keletkezett károk megtérítése érdekében a Pozsgai Hidraulika Kft kész minden szükséges jogi lépést megtenni.


Hírlevelek:
Ha Ön telephelyünkön érdeklõdik, ajánlatot kér, vásárol, vagy szolgáltatást rendel meg, és adataival együt megadja, e-mail címét is, automatikusan felkerül levelezõ listánkra, és idõközönként hírlevélben tájékoztatjuk újdonságainkról, akcióinkról, valamint figyelmet érdemlõ munkáinkról. Amennyiben úgy érzi nincs szüksége az álltalunk küldött hírlevelekre, azt bármikor, a hírlevél meghatározott részén elhelyezett erre a céra készített linkre kattintva bármikor lemondhatja. Ha nem sikerülne így a lemondás, kérjük jelezze azt az info@pozsgaihidraulika.com e-mail címen.


A Felhasználási Feltételek módosítása:
Amennyiben jelen dokumentumot a Pozsgai Hidraulika Kft a jövõben módosítaná, a változásokat a weboldalon megfelelõen közzéteszi és a módosításra a Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.
 
Mosonmagyaróvár, 2015 Minden jog fenntartva ©Pozsgai hidraulika Kft.